Siar chuig an leathanach baile

Published on Wednesday 9 November 2016

Seoladh Feachtais Eolais "Bí Ullamh don Gheimhreadh" 2016 - 2017

Minister Kehoe addresses the launch An tAire Kehoe aghaidh ar an seoladh

Inniu. sheol an tAire ar a bhfuil Freagracht as Cosaint, an tUas. Paul Kehoe, T.D., an tUas. Simon Coveney, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an tUas. Shane Ross T.D., an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus an tUas. Seán Canney, T.D., an tAire ar a bhfuil Freagracht as an OPW agus Faoiseamh Tuile Feachtas Eolais ‘Bí Ullamh don Gheimhreadh’ an Rialtais le haghaidh 2016-2017 san Ionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaithe ó na Ranna agus Gníomhaireachtaí éagsúla a bhfuil cúram leagtha orthu as an bhfreagairt éigeandála i láthair freisin.

Reáchtáladh an seoladh ag an am cÉanna le cruinniú de Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála, a bhfuil an tAire Kehoe ina Chathaoirleach air, agus a dhÉileáil le hullmhacht don gheimhreadh.

Trí mheán láithreáin ghrÉasáin tiomanta www.winterready.ie, tá comhairle á cur ar fáil ag roinnt foinsí lena n-áirítear Ranna Rialtais, An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, údaráis áitiúla agus na soláthraithe iompair. Cuireadh an chomhairle i gcatagóirí faoi cheannteidil Éagsúla lena n-áirítear an Teach, Sábháilteacht ar Bhóithre, Scoileanna, Feirmeoirí agus an Earnáil Ghnó. Tá achoimre den fhaisnÉis atá ar fáil curtha le chÉile i leabhrán athdheartha 'Bí Ullamh don Gheimhreadh', ar fÉidir a íoslódáil ón láithreán grÉasáin.

Seo a leanas príomhchuspóirí an fheachtais 'Bí Ullamh don Gheimhreadh':

  • Comhairle phraiticiúil a thabhairt maidir le conas is fearr ullmhú don gheimhreadh atá romhainn.
  • Cinntiú go bhfuil a fhios ag an bpobal cá háit ar fÉidir comhairle agus cabhair a fháil, má tá gá leo.
  • Dearbhú don phobal go bhfuil ullmhúcháin á ndÉanamh agus go bhfuil socruithe curtha i bhfeidhm le cinntiú go rachfar i ngleic ar bhealach comhordaithe le himeachtaí aimsire crua.

Beidh an Oifig um Pleanáil Éigeandála ag tvuíteáil le linn an gheimhridh chun cur leis an bhfeachtas 'Bí Ullamh don Gheimreadh'. Is fÉidir an cuntas twitter a leanúint ar @emergencyIE agus moltar don phobal páirt a ghlacadh sa chomhrá ag #bewinterready.

Naisc "Bí Ullamh don Gheimhreadh" 2016-2017:

Ministers Kehoe, Coveney, Ross and Canney Airí Kehoe, Coveney, Ross and Canney

Siar chuig an leathanach baile

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie