Siar chuig an leathanach baileSiar chuig an leathanach roimhe

Sábháilteacht ar Bhóithre

An bhFuil do Thuras Riachtanach i nDáiríre?

Nuair a bhíonn an aimsir go han-dona ba cheart duirt fiafraí díot féin an gá i ndáiríre turas a dhéanamh ar bhóthar. D’fhéadfadh go smaoineófa ar mhoill a chur leis an turas go dtiocfadh feabhas ar an aimsir agus ar na coinníollacha bóithre nó go mbainfeá úsáid as iompar poiblí áit a mbeadh sé ar fáil. Murar féidir do thuras a sheachaint ba cheart duit bheith ullamh. Cinntigh go bhfuil dóthain breosla i d’fheithicil le haghaidh an turais. Tabhair am breise duit féin don turas agus tiomáin go cúramach. Cuir duine éigin ar a n-eolas maidir leis an mbealach a bhfuil tú chun úsáid agus an t-am a bhfuil tú ag súil go mbainfidh tú do cheann scríbe amach. Seiceáil chun fáil amach an bhfuil aon fhadhbanna i gceist ar an mbealach atá ar intinn agat sula dtugann tú faoi thuras. Éist le feasacháin ar an teilfís nó an raidió agus seiceáil réamhaisnéis na haimsire. Cuimhnigh gur mó is cosúil go mbeidh an riocht is fearr ar na bóithre idir 10r.n. agus 4i.n. Seo iad na naisc le roinnt láithreán gréasán úsáideach:

 • www.transport.ie le haghaidh tuairiscí chun dáta ó sholáthraithe iompair phoiblí
 • www.rsa.ie chun níos mó eolais a fháil ar shábháilteacht ar bhóithre
 • www.met.ie chun réamhaisnéis na haimsire a sheiceáil
 • www.garda.ie le haghaidh rabhaidh taistil
 • www.aaroadwatch.ie le haghaidh na scéalta is deireanaí maidir le trácht
 • www.rsa.ie úsáid an nasc seo chun do stáisiún raidió áitiúil a aimsiú

An bhFuil d’Fheithicil Ullamh don Gheimhreadh?

 • Seiceáil lámhleabhar úinéara d’fheithicle agus seiceáil an bhfuil aon teicneolaíocht cúnta sábháilteachta inti m.sh. ABS
 • Cuir faoi deara d’fheithicil a sheirbhísiú chun cinntiú go bhfuil sé oiriúnach agus sábháilte
 • Déan seiceálacha rialta ar an bhfeithicil
 • Seiceáil lanna cuimleora le haghaidh caithimh is cuimilte agus faigh cinn nua a luaithe is a thosaíonn siad ag smearadh na bhfuinneog seachas iad a ghlanadh
 • Coimeád brú na mbonn ag an leibhéal a mholann an déantúsóir
 • Déan boinn a athsholáthar más gá - seiceáil doimhneacht do thráchta boinn - is é an teorainn dhlíthiúil ná 1.6mm, ach moltar 3mm le haghaidh tiomána sa gheimhreadh
 • Cinntigh go bhfuil na soilse feithicle go léir in ord ceart oibre agus go bhfuil siad glan
 • Cinntigh go bhfuil dóthain fuarthán frithreo agus ionlach scáileáin san fheithicil
 • Seiceáíl do cheallra feithicle

Bí Ullamh Le linn tréimhsí fada de thiomáint ar an oighear nó sa sneachta moltar fón póca lánluchtaithe a iompar agus na nithe seo a leanas a choimeád sa bhúit

 • Veist Ard-Infheictheachta
 • Téad tarraingthe
 • Sluasaid
 • Coisbheart oiriúnach i gcás go mbeadh ort imeacht ó d’fheithicil
 • Triantán guaise
 • Trealamh dí-oighrithe (Le haghaidh gloine agus glais dorais)
 • Fearas garchabhrach
 • Múchtóir dóiteáin
 • Tóirse
 • Pluid gluaisteáin, éadaí breise agus roinnt bia agus uisce (le haghaidh turas fada)
 • Smaoinigh ar roinnt salainn nó gainimh a iompar

Leideanna le haghaidh Tiomána sa Sneachta agus san Oighear

 • Glan do chuid fuinneog, scáthán agus soilse sula dtosaíonn tú do thuras- ná húsáid uisce te ar an ngaothscáth toisc go bhféadann sé an ghloine a scoilteadh
 • Déan cinnte go bhfuil d’fheithicil, an díon san áireamh, saor ó shneachta
 • Bíodh spéaclaí gréine agat sa ghluaisteán
 • D’fhéadfadh go mbeadh sé níos deacra feiceáil. Ná bí ag brath ar chúlsoilse na feithicle os do chomhair, áfach
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo
 • Ionramháil go réidh, níor cheart an iomarca stiúrtha a dhéanamh
 • Tiomáin go mall agus fág fad breise idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair
 • Nuair a mhaolaíonn tú do luasráta, úsáid do chuid coscán go réidh ionas go dtabharfaidh na soilse coscáin rabhadh do thiománaithe taobh thiar díot
 • Seachain coscánú ná luasghéarú géar
 • Úsáid an giar is airde agus is féidir chun rothlam rothaí a sheachaint. Roghnaigh giar íseal agus tú ag imeacht le fána, trí chora ach go háirithe
 • Má tá tiomáint rotha deiridh ag do ghluaisteán cabhrófar le do chuid rothaí greim a fháil má chuirtear meáchan breise sa bhúit
 • Bí cúramach agus tú ag tiomáint ar shneachta balctha - d’fhéadfadh go mbeadh sé iompaithe go hoighear
 • Bí ag faire amach le haghaidh oighir dhuibh i gceantair faoi fhothain / scáth ar bhóithre, faoi chrainn, faoi dhroichid nó orthu agus in aice le ballaí arda

Má thosaíonn d’fheithicil ag sciorradh seo a leanas ar cheart duit a dhéanamh:

 • Faigh amach cad is cúis leis- is é is cúis leis ná an iomarca coscánaithe, an iomarca stiúrtha nó meascán den dá rud
 • Cuir deireadh leis an ngníomh- ar bhealach réidh
 • Seachain ró-cheartú tríd an iomarca stiúrtha a dhéanamh, bí réidh le haghaidh dara scide sa treo eile
 • Bíonn córas coscánaithe éagsúil ar gach gluaisteán. Chun eolas sonrach a fháil ar choscánú seiceáil láithreáin ghréasáin an Gharda Síochána agus an RSA

Leideanna maidir le Tiomáint i nGaoth Láidir

 • Tiomáin go mall agus méadaigh an fad idir tú féin agus an fheithicil os do chomhair
 • Má tá tú ag tiomáint feithicil thaobhard bí ullamh, agus tú ag teacht chuig ceantair nochta den bhóthar, le haghaidh thionchar na gaoithe ar dhinimic stiúrtha na feithicle
 • Seachain scoitheadh ar na ceantair nochta sin
 • Agus tú ag scoitheadh gluaisrothaithe, rothaithe nó coisithe bí ullamh i gcás go séidfí isteach i do bhealach iad ag an ngaoth
 • Bí ag faire amach le haghaidh smionagair san aer nó crann tite
 • Má tá ort stopadh ar chúis ar bith úsáid do chuid soilse guaise chun rabhadh a thabhairt do thiománaithe eile

 

 

Leideanna maidir le Tiomáint i dTuilte Troma

 

 • Tiomáin go mall - ná tiomáin go tapa isteach in uisce tuile - d’fhéadfadh go mbeadh linntreog nó smionagar ceilte san uisce nó go ndéanfadh d’fheithicil scinneadh uisce agus go gcaillfeá smacht uirthi dá bharr
 • Sula dtiomáineann tú trí huisce tuile faigh amach cé chomh domhain is atá an t-uisce chun cinntiú go bhféadann d’fheithicil dul tríd go sábháilte
 • Ba cheart do thiománaithe ceannsoilse maolaithe a úsáid sa bháisteach agus nuair a bhíonn sé deacair a fheiceáil
 • Bí ag faire amach i gcónaí le haghaidh coisithe, rothaithe srl agus seachain iad a spraeáil nó tiomáint ró-ghar dóibh
 • Má tá ort stopadh, cas air do chuid soilse guaise

Leideanna maidir le Tiomáint sa Cheo

 • Tiomáin go mall agus méadaigh an fad ón bhfeithicil os do chomhair
 • Úsáid ceannsoilse maolaithe agus soilse ceo tosaigh agus cúil, má tá siad feistithe ar an ngluaisteán
 • Cuimhnigh soilse seo a chasadh as nuair a éiríonn an léargas níos fearr
 • Bí ag faire amach i gcónaí le haghaidh coisithe, rothaithe agus gluaisrothaithe
 • Ná lean an fheithicil os do chomhair gan smaoineamh- d’fhéadfadh go n-imeodh sí ón mbóthar ar chúis ar bith
 • Má tá ort stopadh cas air do chuid soilse guaise

Comhairle do Choisithe

 • Murar féidir turas a sheachaint, bí cúramach toisc go bhféadann sé bheith an-chontúirteach siúl ar chosáin sa sneachta
 • Caith coisbheart daingean - atá inslithe agus uiscedhíonach agus a bhfuil boinn le greim mhaith air
 • Bí cúramach agus tú ag siúl ar shneachta calctha - d’fhéadfadh go mbeadh sé iompaithe go hoighear
 • Féach arís sula dtéann tú trasna an bhóthair agus ná déan iarracht dul trasna má tá feithiclí ag teacht - cuimhnigh go dtógann sé níos faide d’fheithiclí stopadh ar an sneachta nó an oighear
 • Bí Sofheicthe chun Bheith Sábháilte! Bíonn sé níos deacair a fheiceáil sa drochaimsir agus mar sin caith éadaí ard-infheictheachta nó iompar tóirse. Toisc gur minic go dtéann leanaí chuig an scoil sa dorchadas, bí cinnte gur féidir do leanaí a fheiceáil
 • Bí an-chúramach agus tú in aice le huisce oscailte, le canálacha, lochanna, linnte nó céanna cósta srl
 • Ná siúil ar uiscebhealaí reoite riamh
 • Chun tú féin a chosaint i gcás go dtitfeá, seachain siúl agus do chuid lámh sna pócaí agat

 

Comhairle do Ghluaisrothaithe / Rothaithe

 • Tabhair tús áite do do chuid sábháilteachta - bíonn sé an-deacair smacht a choimeád ar fheithiclí dhá roth sa sneachta nó san oighear agus tá níos mó baoil go dtarlódh imbhualadh le feithicil atá as smacht
 • Smaoinigh ar iompar eile a úsáid nó ar shiúl


Siar chuig an leathanach roimhe

Lóghlao 1890-252736 nó 0761 001 608 | r-phost oep@defence.ie